2. lekce – ÚŽASNÁ FAKTA

 

Kniha, která dobývá svět. Informace o vzniku a rozšíření Bible vydávají jedinečné svědectví.

 

ÚŽASNÁ FAKTA

Ročně je rozšířeno více než 150 milionů Biblí nebo jejich částí. Tato neobyčejná kniha je opravdu absolutním bestsellerem. Je přeložena do více než 2000 jazyků.

Bible je rozšířena téměř po celém světě. Lidé všech národností se k ní utíkají, když hledají pomoc a touží po Bohu. Bible má co říci každému člověku v každé době. Co je na ní tak úžasného? A jak vůbec vznikla?

 

ZPRÁVY, DOPISY, POSELSTVÍ

Starý zákon vznikal v letech 1400 až 400 před Kristem, Nový zákon v letech 50 až 100 našeho letopočtu. Doba vzniku tedy obepíná 1500 let. Nejstarší části Bible mají vlastně již 3400 let. 

Starý zákon

Mnozí muži psali o Božím vztahu k člověku. Byli to pisatelé různých kultur a různého povolání. Byli mezi nimi pastýři i státníci, kněží, králové i učenci. Jejich spisy byly shromážděny, seřazeny a předávány dál. Na tento soubor knih myslí Ježíš, když mluví o „Písmu“(Lukáš 24,27).

Nový zákon

Dopisy napsány apoštoly Pavlem, Petrem, Janem i jinými autory byly posílány různým křesťanským sborům (Koloským 4,16), a pak dále opisovány a posílány do dalších sborů. Tímto způsobem vznikla sbírka epištol. První křesťané rovněž považovali za velmi důležité zachytit písemnou formou vše, co dělal a mluvil Ježíš Kristus. Tak vznikla evangelia (Lukáš 1,1-4). Celkem má Nový zákon 27 spisů.

Bible

Starý a Nový zákon tvoří dohromady Bibli. Naše víra je založena na celém Písmu svatém. 

 

 

VŠE SVĚDČÍ O NĚM

Proč nazýváme Písmo svaté Božím slovem? Bible sama dává odpověď:

„ Z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslání od Boha.“

(2. Petrova 1,21)

Bibli psali lidé. Proč ji psali? Protože se nechali oslovit Bohem a k psaní je vedl Boží Duch. V Bibli nenacházíme lidské názory na Boha, ale především sám Bůh nám ukazuje svou podstatu a své plány s lidmi:

„Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům.“

(Ámos 3,7)

Jestliže uznáme, že je Bůh původce a inspirátor Písma svatého, jako by nám spadly z očí šupiny. Poznáváme, že Boží slovo má autoritu a je závazné pro všechny časy.

 

TÉMA PRO VŠECHNY

Ačkoli psalo Bibli mnoho lidí v různých dobách a na mnoha místech, mluví Bible o jediném tématu: Boží záměr s člověkem. Proto nejde jen o knihu pro teology, ale pro všechny lidi: velké i malé, chytré i prosté, bohaté i chudé.

 

O SVITCÍCH A HLÍNĚNÝCH TABULKÁCH

Pro mnoho lidi dnes nejsou neznámé pojmy Kumrán, Sumerové, Ebla, Tischendorf nebo Sinajský klášter.

Až do počátku 19. století však tato jména učenci neznali. Proto bylo pro mnohé Písmo svaté jen snůškou mýtů a pověstí. Před 150 lety však vnikl nový vědní obor – archeologie. Překvapil křesťanský svět objevy starých říší a biblických měst. Co bylo vykopáno z písku pouště Předního Orientu, to potvrdilo věrohodnost biblických zpráv.

Velkou pomocí jsou vykopávky nápisů, hliněných tabulek, pečetí a papyrů, které  nám svým obsahem poskytují informace o dobovém pozadí Izraele a způsobem i stylem jazyka přinášejí nové poznatky vědcům studujícím Bibli.

Vezměme např. vykopávky antického města Elba (dnes Tell Mardich v Sýrii). Více než 20 000 hliněných tabulek z doby před Abrahamem (2400-2250 př. Kr.) nám zprostředkovává obraz kanánského světa. Hliněné tabulky uvádějí jména, která se rovněž vyskytují v Bibli. Kromě toho odkazují, že písemný projev byl v Mojžíšově době samozřejmostí.

S tím úzce souvisí nálezy starých biblických rukopisů. Nejznámější z nich jsou ty ze Sinajského kláštera a svitky od Mrtvého moře (Kumrán). Odtud pochází dokonce kompletní svitek Izaiáše z 1. stol. př. Kr. Je úžasné, jak byl biblický text během tisíciletí předáván dál bez jakýchkoliv změn.

 

POMOC PRO PRAKTICKÝ ŽIVOT

Biblické poselství dokáže člověka změnit a dát mu novou životní orientaci. Ve všech dobách žili lidé, kteří byli pravidelným čtením Bible uchráněni před chybnými rozhodnutími a vykonali tak veliké činy. Nejdůležitější na této krize je skutečnost, že každému ukazuje, jak může vírou v Ježíše Krista získat věčný život (Jan 20,31).

Písmo svaté nabízí lidem stresovaným, přemoudřelým, pochybujícím, udolaným životními situacemi, těm, kterým schází odvaha, ale i toužícím a hledajícím – zkrátka každému člověku – příležitost, aby našel osobní vztah k Bohu.

“Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu”. 

(2. Timoteova 3,16.17)

Bible neúplatně odhaluje situaci každého člověka. Někdy člověku připadá, že to, co čte, platí právě pro jeho osobní situaci. Bible je jako praktický pomocník pro život nenahraditelná. Kdo se odváží a začne Boží slovo číst, bude bohatě odměněn.

KNIHA ZAMČENÁ NA SEDM ZÁPADŮ?

Ne vždy ihned pochopíme, co chce určitý biblický text říci. Jeho obsahu totiž nepřijdeme na kloub pouze pomocí intelektu. Žalmista říká:

“Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh.”

(Žalm 46,11)

Jestliže chceme Bibli číst, prosme Boha o její správné pochopení. Boží Duch, který inspiroval lidi, aby Bibli napsali, chce nás také vést při vysvětlení Písma. Tak můžeme porozumět Boží vůli. Pochopíme, proč Ježíš Kristus za nás dal svůj život a co to pro nás opravdu znamená.

Nejkrásnější je, že budeme stále lépe chápat Boží lásku. To chtěl říci Pán Ježíš, když před 2000 lety prohlásil:

“Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život.”

(Jan 6,63)

Doposud jsme pouze předpokládali, že Bůh je. 

Mnozí se pokoušejí lidskou logikou Boží existenci dokázat nebo odmítnout.

 

Jak se nám dává Bůh poznat, o tom pojednává příští kapitola.

8008