BŮH NEDĚLÁ NIC, CO BY NEOZNÁMIL PŘEDEM. JE TŘEBA JEN POZORNĚ NASLOUCHAT.

PROSBA O ODPOVĚĎ

„Kdybych to byl věděl.“ Každý z nás si už takto alespoň jednou povzdechl. Vyjadřujeme tím svůj údiv, překvapení nebo dokonce obavu a rozčarování. „Kdybych věděl, jak je ten člověk nespolehlivý, nikdy bych mu ten úkol nesvěřil…“

V každém takovém případě se stalo něco jiného, než jsme očekávali. Nejraději bychom své rozhodnutí vzali zpět. Dostali jsme špatné informace, byli jsme podvedeni nebo jsme možná neodhadli důsledky své volby.

Z právního hlediska to nehraje velkou roli. Neznalost zákona neomlouvá. Jinak by mohl přijít a vymlouvat se každý: „Vždyť já jsem o tom nic nevěděl…“

U Boha je to jinak. On nás činí zodpovědnými pouze za to, co jsme učinili vědomě a promyšleně. Na nás záleží, jak se rozhodneme. V každé chvíli víme, co riskujeme.

PRO VŠECHNY

Boží poselství svobody je pro každého člověka. Bůh nemá děti více či méně oblíbené. Nedělí lidi podle místa bydliště, rasy nebo vzdělání. Je pravda, že Bůh dlouho přihlíží nespravedlnostem tohoto světa – ale nesouhlasí s nimi. Nezůstává nečinný. Tím si můžeme být jisti.

BÝT NA PŘÍJMU

V biblické knize Zjevení má pro nás Bůh zvláštní poselství.  Jan mimo jiné popisuje obraz tří andělů, kteří mají světu oznámit důležité poselství.

„Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu.“ (Zjevení 14, 6)

DOBRÁ ZPRÁVA

„Věčné evangelium“ je Bohem určená dobrá zpráva pro všechny lidi. Obsahuje přesně to, na co čekáme. Je odpovědí na naše nejdůležitější potřeby.

Evangelium je dobrou zprávou pro každého. Říká: Bůh tě chce přijmout. Ježíš za tebe zemřel. Touží tě osvobodit od všech závislostí. Už se nemusíš bát. Bůh tě miluje takového, jaký jsi. Dává ti svou milost, jen po ní musíš chtít sáhnout.“

Neexistuje lepší zpráva. Je smutné, že mnoho křesťanských církví zkreslilo toto poselství svou věroukou a náboženskými praktikami.

DŮLEŽITÁ FAKTA

První anděl přináší poselství o Božím zásahu. Bůh bude soudit všechny lidi za všechno, co ve svém životě udělali. Osvobodí svět od veškeré nespravedlnosti a zla. V tónu této výpovědi je cítit radostné nadšení a pocta Stvořiteli:

„Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“ (Zjevení 14, 7)

Anděl volá hlasitě a s důrazem. Jeho cílem je, aby každý vzal toto poselství velice vážně. Ne ze strachu, nechce nás zastrašit proto, že někdo hlásá nějaké náboženské zajímavosti a zneužívá dobrou zprávu. Cíl je jasný. Bůh chce upozornit na to, že začal soud. Připravte se! Jen on je život a dá ho těm, kteří se mu odevzdali.

BOHU PATŘÍ ÚCTA

Bůh netouží po naší falešné oddanosti a závislosti. Chce, abychom mu dali část svého nejhlubšího přesvědčení, abychom ho ctili jako svého Stvořitele a Spasitele. Nechce nás nechat padat na kolena. To my klekáme před ním (Filipským 2, 9-11), protože chápeme, že je lepší, když se splní jeho vůle, a ne naše. Buď dnes Bohu s přesvědčením řekneme: „Buď vůle tvá.“, anebo on jednou řekne nám: „Staň se vaše vůle.“ Pak ovšem budeme muset nést důsledky svého rozhodnutí.

„Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.“ (Jan 3, 17.18)

Vzdávat chválu Bohu jako Stvořiteli znamená také odpovědně zacházet se vším, co stvořil. Jsme zodpovědní sami za sebe, za své bližní i za místo, kde žijeme.

OTÁZKA DŮVĚRY

Jan ale viděl i negativní stránku naší svobodné volby.

„Za ním letěl druhý anděl a volal: „Padl, padl veliký Babylón, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu.“ (Zjevení 14, 8)

Hrozný obraz. Babylon není symbolem ateismu, ale odpadlého křesťanství, které přijalo mnoho nebiblických nauk. Představuje náboženský zmatek. Vytváří ho lidé, kteří se spoléhají na vlastní skutky, a ne na Kristovo spasitelské dílo. Jdou si vlastní cestou. Nepotřebují Boha.

Bible často přirovnává vztah člověka s Bohem ke vztahu muže a ženy. Měla by ho charakterizovat láska, důvěra a věrnost. Jejich nedostatek nazývá Bible přeneseně „prostitucí“. Hledají se možnosti rychlého dosažení štěstí a chvilkovému potěšení se obětuje příliš.

Téměř na každém rohu se vystavuje štěstí na prodej. Nabízí se v materiálních věcech, v sexuální svobodě, narkotikách a v různých pseudonáboženských a filozofických proudech. Takový výběr ztěžuje nalezení toho, co je opravdové. Široká nabídka nezaručuje správnost rozhodnutí.

Ten, kdo doufá v Boha, obdrží pomoc. Bible je jediným důvěryhodným průvodcem na cestě k pravdě.

HROZNÁ ZPRÁVA

Třetí anděl má pro lidi hroznou zprávu:

„Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: „Kdo kleká před šelmou a její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku, bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem. A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno.“ (Zjevení 14, 9-11)

Anděl volá „mocným hlasem“. Bůh mluví raději tichým, klidným tónem, ale v tomto případě je situace naléhavá. Zbývá už jen málo času, naslouchá jen málo lidí, a proto je třeba hlasitě volat. Je to poselství, při kterém naskakuje husí kůže. Těžko se v něm hledá blahoslavenství, slibované čitatelům knihy Zjevení (Zjevení 1, 3). Bylo by ale chybou, kdybychom se zastavili u tohoto děsivého obrazu a nesnažili se toto vidění prozkoumat důkladně.

VŠECHNO DOBRÉ

Bůh říká vždycky celou pravdu, a to i tehdy, když zní nepříjemně – jako poselství tří andělů. Přesto jsou slova, která předávají, míněna pozitivně. Jak by to také mohlo být jinak, když pocházejí od Boha, který pro nás zamýšlí vždy jen to nejlepší? Proto končí vidění popisem lidí, kteří se Boha drží:

„Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“ (Zjevení 14, 12)

Bůh chce, abychom se ho pevně drželi. Můžeme si být naprosto jisti, že nám pomůže v každé situaci. Všem, kteří touží být s ním, slibuje úspěch v hledání životního cíle, pravdy a lásky.

„Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno.“ (Matouš 7, 7) Co ještě máme dělat? Nic jiného než doufat v Boha, chytit se Ježíše, uvěřit dobré zprávě a žít jí. Nemusíme se bát přijmout tuto nabídku. On nás nechce zavrhnout, touží nás osvobodit od nespravedlnosti, bezbožnosti a krutosti. Bůh touží po tom, abychom s ním žili na věky.